Hà Nội: Ước giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 103,5% kế hoạch
Quang cảnh hội nghị.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tại Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII diễn ra chiều 23/11.

Theo ông Hà Minh Hải, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố năm 2023 tính đến nay đạt 30.133 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch Trung ương giao và 56,7% kế hoạch thành phố giao. Ước giải ngân cả năm 2023 được 48.600 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch thành phố giao và 103,5% kế hoạch Trung ương giao.

Giải ngân kế hoạch 2022 kéo dài được 1.885 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch (4.256 tỷ đồng). Ước giải ngân đến hết năm được 4.020 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch.

Về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024, lãnh đạo TP. Hà Nội cho biết, về nguồn vốn, theo thông báo của trung ương, tổng nguồn kế hoạch năm 2024 của thành phố là 81.033 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương là 9.451 tỷ đồng; ngân sách địa phương 71.582 tỷ đồng.

Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024, kế hoạch đầu tư công cấp thành phố là 47.410 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công cấp huyện là 33.102 tỷ đồng; bố trí vốn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là 521 tỷ đồng.

Về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp thành phố, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố là 253.763 tỷ đồng; đã bố trí giai đoạn 2021 – 2023 là 93.268 tỷ đồng và còn phải bố trí 2024 – 2025 là 160.495 tỷ đồng. Sau khi rà soát, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 như sau:

Điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố là 552 tỷ đồng từ nguồn thu hồi vốn ngân sách thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 4 dự án khẩn cấp lĩnh vực đê điều, thủy lợi là 177 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; bổ sung kế hoạch vốn trung hạn của một số nhiệm vụ, dự án quan trọng với tổng nhu cầu vốn là 13.518 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn trung hạn cần bổ sung của các nhiệm vụ, dự án nêu trên là 13.518 tỷ đồng.

Ông Hà Minh Hải đề xuất, cho phép tiếp tục thực hiện các cơ chế thanh toán linh hoạt như đã được Thành ủy, HĐND thành phố cho phép thực hiện năm 2023 trở về trước; cho phép được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 cho 5 dự án khẩn cấp lĩnh vực đê điều đến hết năm 2023 hết thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt dự án, để thanh toán khối lượng thực hiện.

Đồng thời, đề xuất HĐND thành phố giao UBND thành phố quyết định kế hoạch kéo dài năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án cấp thành phố, các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu; giao HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư ngân sách cấp mình đảm bảo tuân thủ quy định…

Về nguồn vốn đầu tư ngân sách năm 2024, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Hà Minh Hải đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố là 552 tỷ đồng.