Đây là một ấn bản phẩm do Quỹ Châu Á Thái Bình Dương thực hiện dưới sự tài trợ của  Global Affairs Canada. Ấn phẩm được xuất bản vào tháng 2/2021, gồm 167 trang, đánh giá những tác động của đại dịch Covid-19 đối với nông nghiệp và tiêu dùng, sản xuất và thương mại thực phẩm trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trên cơ sở tiến hành các cuộc khảo sát sơ bộ với các đại diện đầu mối của ASEAN, chạy mô hình về sức khỏe và dinh dưỡng, tiến hành phân tích kinh tế và các đánh giá tài liệu thứ cấp liên quan đến các tác động và những thách thức do Covid-19 đặt ra trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm ASEAN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex